Marks & Spencer, Gateshead, UK

© John Pawson Ltd
© Richard Davies, Fotograf